Bezpieczestwo to nasza wsplna sprawa


Pod tymi hasami w dniu 7. listopada w naszym Gimnazjum odbyo si spotkanie z przedstawicielami instytucji dbajcych o nasze bezpieczestwo. W spotkaniu uczestniczyli p. Jarosaw Sawicki, Rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Piasecznie, p. Danuta Sobczak - przedstawiciel GOPSu, p. Stanisaw Maczyski ? zastpca Komendanta Stray Poarnej w Gminie Tarczyn oraz p. Emilia Bloch ? kierownik Stray Miejskiej. Pan Jarosaw Sawicki zapozna uczniw z materiaem filmowym, ktry zawiera wiele przykadw, ktre byy skutkiem negatywnych zachowa (dopalacze, narkotyki, alkohol). Poinformowa uczniw o odpowiedzialnoci karnej nieletnich z powodu faszywych alarmw, dewastacji, posiadania narkotykw, picia alkoholu, rozboju, przemocy rwieniczej, cyberprzestpczoci i grb. W swojej wypowiedzi zwrci te uwag, e kada osoba ma prawo do uzyskania pomocy ze strony Policji oraz moralny obowizek informowania o zagroeniach dotyczcych innych ludzi.
Pani Emilia Bloch ze Stray Miejskiej w Tarczynie zwrcia si do uczniw z przypomnieniem, e oprcz praw maj oni te swoje obowizki. Podkrelia, e pracownicy Stray Miejskiej zawsze su pomoc i rad. Dodaa te, e Stra Miejska ma obowizek reagowania na negatywne zachowania mieszkacw. Pani Emilia Bloch podkrelia te to, e problemy naley rozwizywa, szuka osb, ktre nam w tym pomog, bo ich nierozwizywanie powoduje kolejne ze sytuacje.
Przedstawiciel Ochotniczej Stray Poarnej, p. Stanisaw Maczyski, zastpca Komendanta w Gminie Tarczyn w swojej wypowiedzi skupi si na informacji, ktrej celem byo podkrelenie pozytywnych dziaa Stray Poarnej na rzecz bezpieczestwa wszystkich mieszkacw. Powiedzia, e dziaalno Stray Poarnej to nie tylko gaszenie poarw, ale te uczestniczenie w rnych zdarzeniach (drogowych, skutkaw klsk ywioowych i innych). Zwrci si te do modziey z apelem, e pracownicy Stray Poarnej s otwarci na udzielanie pomocy w rnorakich sprawach.
Pani Danuta Sobczak, przedstawicielka GOPSu w Tarczynie wyjania, e GOPS to taka instytucja, ktra udziela pomocy i wsparcia indywidualnym osobom i rodzinom, ktre znalazy si w trudnej sytuacji i nie s w stanie samodzielnie jej przezwyciy. Trudnymi sytuacjami s: utrata pracy i zwizane z tym pogorszenie si warunkw ycia, dugotrwaa i cika choroba, zdarzenia losowe i klski ywioowe. Pani Sobczak zaapelowaa do uczniw, e jeeli wiedz o trudnociach yciowych swoich przyjaci, znajomych to mog i wrcz powinni zgosi to do instytucji, ktr ona reprezentuje. Podkrelia te, e aktualnie Orodek Pomocy Spoecznej organizuje program 500+, wiadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe.