?Pozytywni w wychowaniu? to tytu warsztatw, ktre zostay przeprowadzone przez psychologa szkolnego Sylwi Gazowsk w czwartek 19.01.2017 r. Warsztaty dotyczyy zasad pozytywnego wychowania w oparciu o psychologi pozytywn, miay take na celu zapoznanie rodzicw z potrzebami dzieci i modziey oraz konsekwencjami ich niezaspokojenia. Rodzice, ktrzy brali udzia w warsztatach byli bardzo zadowoleni i jak wynika z przeprowadzonej wrd nich anonimowej ankiety z duym prawdopodobiestwem wezm udzia w kolejnych warsztatach psychologicznych.
Potrzeby modego czowieka, ktre powinny by zaspokojone przez rodzica to przede wszystkim potrzeby podstawowe ? fizjologiczne, bezpieczestwa oraz przynalenoci. Zaspokojeniem tych potrzeb w yciu dorosym zajmujemy si sami.

  • Do potrzeb fizjologicznych nale: poywienie, mieszkanie oraz ubranie. Potrzeby te s oczywiste, jak rwnie uregulowane prawnie. Kady rodzic jest zobowizany do ich zabezpieczenia u swojego dziecka na miar swoich moliwoci finansowych.
  • Potrzeby bezpieczestwa to chociaby zabezpieczenie przed chorob, take w miar moliwoci zabezpieczenie dziecka finansowo oraz umoliwienie mu dostpu do edukacji. Mwi o tym midzy innymi tre konwencji praw dziecka. Poczucie bezpieczestwa czyli wiadomo dziecka, e rodzic dba o to, aby byo bezpieczne buduje si najlepiej przez ustalanie zasad i konsekwentne ich przestrzeganie.
  • Potrzeby przynalenoci natomiast odnosz si bardziej do potrzeb psychicznych i emocjonalnych. To one s najczciej niezaspokajane u dzieci na poziomie wystarczajcym do zdrowego rozwoju emocjonalnego. Do potrzeb tych naley potrzeba akceptacji, mioci, przyjani i przynalenoci do grupy. Jeeli dziecko ma niezaspokojon przez rodzicw potrzeb przynalenoci oraz poczucia wsplnoty i akceptacji, zaczyna szuka jej wrd rwienikw. Wwczas szybko otacza si osobami, ktre maj na nie demoralizujcy wpyw, cho jednoczenie w peni je akceptuj i daj poczucie przynalenoci.

Naley pamita, e wszyscy mamy takie same potrzeby, kady z nas pragnie by kochany, akceptowany i czu si bezpiecznie. Rnimy si jedynie poziomem tych potrzeb, jest to sprawa bardzo indywidualna. Niektre dzieci potrzebuj znacznie wicej uwagi ni inne, take wicej zapewnie o bezwarunkowej mioci oraz gwarancji poczucia bezpieczestwa. Dopiero wwczas, gdy rodzic zaspokoi w wystarczajcym stopniu podstawowe potrzeby swojego dziecka, bdzie mogo ono zacz odczuwa potrzeby tzw. ?wyszego rzdu?. Do tej grupy zaliczaj si potrzeby: uznania (szacunku, sukcesu, prestiu) oraz samorealizacji (potrzeba rozwijania siebie, swoich talentw i umiejtnoci, rozwoju duchowego i potwierdzenia wasnej wartoci). Ta druga moe nigdy nie wystpi. Mody czowiek, wchodzc w doroso bdzie na tyle zaabsorbowany ?nadrabianiem? brakw z dziecistwa, e nie pojawi si u niego potrzeby wyszego rzdu.
Podsumowujc, do najwaniejszych potrzeb kadego dziecka i nastolatka naley poczucie bezpieczestwa, bezwarunkowej mioci i akceptacji.
?Dziecko potrzebuje najwicej mioci, kiedy najmniej na ni zasuguje?

10 zasad pozytywnego wychowania:

1. Unikaj wpajania bdnych przekona.
2. Naucz si dostrzega pozytywne zachowania swojego dziecka i nagradzaj je uwag i pochwa.
3. Bd konsekwentny.
4. Bd otwarty i uwany.
5. ?Nie wyrczaj dziecka?.
6. Zachowaj jedno w rodzinie.
7. Unikaj ?elaznej dyscypliny? i ?zasady dla zasady?.
8. Daj dzieciom dobry przykad.
9. Nie ignoruj.
10. Nie hamuj radoci i ciekawoci dziecka.