Oferta LO

pobierz podanie o przyjęcie do szkoły

Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie proponuje zapisy

do następujących klas o profilu:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NAUKA TRWA 3 LATA

 

NOWOŚĆ!!! Klasa kosmetyki i wizażu NOWOŚĆ!!!

Klasa „kosmetyki i wizażu ”z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia

Uczniowie klasy kosmetyki i wizażu obok realizacji standardowej podstawy kształcenia ogólnego zdobywać będą wiadomości z zakresu z kosmetologii, wizażu, zdrowego stylu życia, pielęgnacji zdrowia i urody, korzystając przy tym z nowatorskich form i metod pracy. Nauka w tej klasie obejmuje przedmioty ogólnokształcące z rozszerzeniem w zakresie: biologii, historii i języka polskiego. Jako dodatkowy przedmiot proponujemy "podstawy kosmetyki" w klasie drugiej i trzeciej. W klasie drugiej będzie to przedmiot teoretyczny - wprowadzający do kosmetyki, natomiast w klasie trzeciej podstawy kosmetyki realizowane będą w części praktycznej w formie podstawowych zabiegów kosmetycznych.

Zarówno sposób prowadzenia zajęć metodą warsztatową, jak i bogactwo przekazywanej wiedzy ma w przyszłości ułatwić absolwentom znalezienie odpowiedniego miejsca pracy.

W ramach programu uczniowie przygotują się do kreatywnego i profesjonalnego funkcjonowania w sferze usług osobistych, wzbogacą wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetyki i wizażu, zdobędą doświadczenie w określaniu przeciwwskazań do wykonywania zabiegów kosmetycznych, poznają zasady optymalnego udzielania porad z zakresu kosmetyki, nabędą umiejętność rozpoznania i analizy różnego typu cery, wykonają różne rodzaje makijażu. Uczniowie będą korzystać z narzędzi, przyborów, aparatów, lamp kosmetycznych i sprzętu laboratoryjnego. Zawodu nauczą się w praktycznym działaniu.

Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych, także na kierunkach związanych z kosmetologią i odnową biologiczną.

 

KLASY MUNDUROWE:

KLASA STRAŻACKA

klasa "ogólnostrażacka" z dodatkowym przedmiotem "zadania straży".

Program przedmiotu zadania straży składa się z następujących działów materiału:

organizacyjno-prawne podstawy ochrony ppoż,

psychologiczne aspekty działań ratowniczych,

bhp,

bezpieczeństwo budynków,

wyposażenie techniczne,

taktyka działań ratowniczych,

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

zarządzanie kryzysowe,

które będą realizowane w ciągu 3 lat na dwóch jednostkach lekcyjnych tygodniowo. Szkolenie z przedmiotu będzie realizowane pod patronatem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu.

 

Założeniem zajęć z pożarnictwa jest przeszkolenie w ciągu 3 lat młodzieży w zakresie:

1. Nabycie wiedzy: prawnej dotyczącej funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń występujących w działaniach ratowniczych, mechanizmów rozwoju pożaru oraz zjawisk im towarzyszących, sposobów radzenia sobie ze stresem, wyposażenia technicznego jego eksploatacji i obsługi, zasad postępowania podczas akcji gaśniczych i ratowniczych.

2. Nabycie umiejętności w sferze ratowania i ewakuacji zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia, prowadzenie rozpoznania obsługi i eksploatacji sprzętu gaśniczego i ratowniczego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej , organizowanie działania zespołu zarządzania kryzysowego. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotem dodatkowym pożarnictwo będzie dobrze przygotowany do kontynuacji dalszego kształcenia w szkołach wyższych i policealnych. Przeszkolenie z zakresu pożarnictwo umożliwi mu podjęcie dalszej nauki w szkołach pożarniczych oraz cywilnych uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego zostanie wyposażony w dodatkowe kompetencje z zakresu ppoż tj.:

regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

praw i obowiązków strażaka,

zagrożeń występujących w działaniach ratowniczych,

mechanizmów rozwoju pożarów oraz zjawisk im towarzyszących,

wyposażenia technicznego wykorzystywanego przez jednostki ochrony ppoż., zasad jego eksploatacji i obsługi, zasad postępowania podczasnakcji gaśniczych i ratowniczych,

sposobów radzenia sobie ze stresem,

zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

zasad postępowania w przypadku kryzysu.

ratowanie i ewakuacja zagrożonych ludzi, zwierząt i mienia,

prowadzenie rozpoznania,

sprawdzanie, eksploatacja i obsługa sprzętu gaśniczego i ratowniczego,

zabezpieczanie i oznakowanie miejsca akcji,

udzielanie pierwszej pomocy medycznej,

wykonywanie czynności ratowniczo-gaśniczych w przypadku pożarów, katastrof,

komunikacyjnych, budowlanych, klęsk żywiołowych i awarii,

organizowanie i działanie zespołu zarządzania kryzysowe,

poszanowanie prawa i powierzonych obowiązków,

zdyscyplinowanie,

odporność na stres,

zdolność do ustawicznego doskonalenia się,

gotowość do działa,

poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Perspektywy po ukończeniu szkoły:

podjęcie studiów na uczelni cywilnej lub wojskowej,

ukończenie studiów pożarniczych,

podejmowanie pracy w instytucjach obrony cywilnej.

KLASA POLICYJNA

klasa "ogólnopolicyjna" z dodatkowym przedmiotem "zadania policji".

Klasa rozszerzona programem nauczania o przedmiot – zadania policji. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych w przyszłości pracą w policji i w innych jednostkach mundurowych. Program zajęć ma na celu poznanie i nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przez uczniów z zakresu podstawowego szkolenia policjantów. Głównym celem kształcenia młodzieży będzie jednak przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Program przedmiotu zadania policji składa się z działów, które są realizowane w ciągu 3 lat na dwóch jednostkach lekcyjnych. Szkolenie z przedmiotu zadania policji jest realizowane pod patronatem Powiatowej Komendy Policji w Piasecznie.

PODSTAWOWYM CELEM KSZTAŁCĄCYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z KLASĄ Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA ZADANIA POLICJI JEST:

Nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego,

Nabycie wiedzy i umiejętności analitycznych, dowodzenia (kierowania) zespołem, wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego oraz sprawności fizycznej,

Zapewnienie absolwentom szkoły dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych i wyższych,

Przygotowanie umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna),

Przygotowanie umożliwiające kontynuację edukacji w cywilnych szkłach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne.

Zajęcia teoretyczne obejmują między innymi:

zadania, uprawnienia i obowiązki policji,

udzielenie pierwszej pomocy przed-lekarskiej,

podstawy prawa karnego i procesowego,

taktyki zapobiegania przestępczości,

organizację policji,

podstawy samoobrony,

stosowanie środków przymusu bezpośredniego,

zasady posługiwania się bronią palną,

zasady postępowania dochodzeniowego itp. obrony przed atakiem,

klasyfikację kar i przestępstw oraz informacje o międzynarodowej współpracy policyjnej.

Perspektywy po ukończeniu szkoły:

podjęcie studiów na uczelni cywilnej lub wojskowej,

ukończenie policealnej szkoły pracowników ochrony,

podejmowanie pracy w instytucjach obrony cywilnej,

po przeszkoleniu podjęcie pracy w policji.

 

 

KLASA WOJSKOWA

klasa "ogólnowojskowa" z dodatkowym przedmiotem "zadania wojska".

Zajęcia w tym oddziale odbywają się w takim kształcie jak w liceum ogólnokształcącym. Ponadto przez okres trzech lat, uczniowie realizują program nauczania, który obejmuje zajęcia z przysposobienia wojskowego w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych w roku szkolnym.

Uczniowie tej klasy na zajęciach "zadania wojska" realizują bloki tematyczne:

Wybrane zagadnienie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

Przygotowanie do działań na polu walki,

Szkolenie ogniowe,

Regulaminy sił zbrojnych RP,

Przygotowanie do egzaminu ze sprawności fizycznej,

Perspektywy po ukończeniu szkoły:

podjęcie pracy jako zawodowy żołnierz,

podjęcie studiów na uczelni cywilnej lub wojskowej,

ukończenie policealnej szkoły pracowników ochrony,

podejmowanie pracy w instytucjach obrony cywilnej,

po przeszkoleniu podjęcie pracy w policji

 

 

pobierz podanie o przyjęcie do szkoły