Biblioteka


Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W skład biblioteki wchodzi: Biblioteka - wypożyczalnia, gdzie znajdują się wszystkie zbiory. Multimedialne Centrum Informacyjne, gdzie można skorzystać z księgozbioru podręcznego, poczytać czasopisma lub korzystając z czterech stanowisk komputerowych wyszukać informacje w Internecie. Znajduje się tu również telewizor, video, skaner, drukarka.

Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek

Wtorek 8.45 15.15
Środa 12.30
15.15
Czwartek 8.45 15.15
Piątek

 

Regulamin wypożyczalni i czytelni

 1. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę na okres dwóch tygodni (14 dni).
 3. Wypożyczający może za zgodą bibliotekarza dokonać przedłużenia okresu wypożyczenia ksiązki na kolejne dwa tygodnie, pod warunkiem iż w danej chwili w bibliotece znajdują się inne egzemplarze danego tytułu. O chęci przedłużenia okresu zwrotu książki, wypożyczający zobowiązany jest poinformować bibliotekarza najpóźniej w 14 dniu od daty wypożyczenia ksiązki.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych maja prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo (maksymalnie 5 pozycji).
 5. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić, bądź przekazać do biblioteki inna pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Pod koniec roku szkolnego ksiązki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 8. Osoby odwiedzające czytelnie wpisują się do zeszytu odwiedzin i pozostawiają bibliotekarzowi swoją legitymację szkolną.
 9. Z czytelni można korzystać podczas przerw lekcyjnych lub po zakończeniu wszystkich lekcji przez ucznia.
 10. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego oraz czasopisma mogą być wypożyczane na lekcję, w zamian za pozostawienie legitymacji szkolnej u bibliotekarza.
 11. W wypożyczalni i czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się spożywania jedzenia i napojów oraz korzystania z telefonów.
 12. Uczeń naruszający postanowienia niniejszego regulaminu może być po konsultacji z wychowawcą klasy i dyrekcja szkoły, czasowo pozbawiony prawa do skorzystania z biblioteki i czytelni szkolnej lub ukarany karą wymienioną w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 13. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przeznaczone nagrody na koniec roku szkolnego.
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek i innych dokumentów wypożyczonych w bibliotece.

Regulamin CMM

 1. Centrum Multimedialne przeznaczone jest wyłącznie dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Tarczynie
 2. Centrum Multimedialne jest miejscem pracy. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości.
 3. Przy każdym stanowisku pracować może wyłącznie jedna osoba; wprowadzanie osób towarzyszących jest wykluczone.
 4. Korzystający z Centrum Multimedialnego ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego, z którego korzysta i za szkody powstałe z jego winy
 5. Rozpoczęcie pracy następuje po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracji dokonuje Nauczyciel. On też przydziela stanowisko pracy.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko jest sprawne; wszelkie niepokojące objawy należy natychmiast zgłosić Nauczycielowi. Im też należy zgłaszać wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w pracy komputera.
 7. Przed opuszczeniem stanowiska należy zamknąć system. Po doprowadzeniu miejsca pracy do stanu wyjściowego (uporządkowanie stołu) należy przekazać je Nauczycielowi.
 8. Archiwizacja danych możliwa jest poprzez zapis na dysku CD-R lub CD-RW. Lub w Moich dokumentach.
 9. Bezwzględny zakaz dotyczy:
  • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych, w tym gumy do żucia,
  • przeglądanie stron o treściach pornograficznych,
  • wnoszenia toreb, plecaków, odzieży wierzchniej, włączonych telefonów komórkowych, mokrych parasoli, etc.,
  • samodzielnego instalowania jakichkolwiek programów (zwłaszcza gier),
  • wykonywania jakichkolwiek przełączeń kabli, wtyczek etc.
  • włączania i używania jakichkolwiek urządzeń odtwarzających muzykę lub materiały wideo,
  • ingerencji w systemach (otwieranie jednostek, rozkręcanie czegokolwiek etc.)
  • przyłączania jakichkolwiek urządzeń dodatkowych i peryferyjnych
  • zmian ustawień systemowych (system plików, konfiguracja)
  • prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej sprzęt i zasoby Pracowni
  • prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowania filmów, muzyki, programów komputerowych etc.).
 10. Użytkownicy Centrum Multimedialnego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu. Jego naruszenie powodować będzie okresowe lub trwałe wykluczenie z grona użytkowników Centrum Multimedialnego. Wykluczenia okresowe mogą być: jednotygodniowe, miesięczne, semestralne. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie Nauczyciel.